Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Tobikov.cz od 4.11. 2018.

Základní údaje

Provozovatel obchodu: Bc. Ludvík Gottfried, U Tržnice 856, 27711 Neratovice

Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Bc. Ludvík Gottfried

Sídlo společnosti: U Tržnice 856, 27711 Neratovice,

Dodavatel zboží:
Bc. Ludvík Gottfried
U Tržnice 856
27711 Neratovice

IČO: 74506650
DIČ (VAT): CZ6704131731

Splňujeme podmínky zákona o obalech

Bankovní spojení:

Platby v CZK

Air Bank a.s., PO BOX 625, 661 25 Brno 2, číslo účtu 1753604014/3030,

IBAN: CZ65 3030 0000 0017 5360 4014

Platby v EURO

Air Bank a.s., PO BOX 625, 661 25 Brno 2, číslo účtu 1753604030/3030

IBAN: CZ21 3030 0000 0017 5360 4030

Telefonní kontakt: +420 731 333 722

Zahraniční platby a Europlatby:

Pokud platíte ze státu mimo EU je při zadání platby nutno zadat poplatky “OUR” (poplatky hradíte vy)

Platba do CZK – Kč

Air Bank a.s., PO BOX 625, 661 25 Brno 2,

číslo účtu: 1753604014/3030

IBAN: CZ65 3030 0000 0017 5360 4014

Platby EURO

číslo účtu: 1753604030/3030

IBAN: CZ21 3030 0000 0017 5360 4030

Název účtu: Bc. Ludvík Gottfried

Adresa majitele účtu: U Tržnice 856, 27711 Neratovice

Název banky: Air Bank a.s., Czech Republic

SWIFT / BIC: AIRACZPP


Variabilní symbol: číslo objednávky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Bc. Ludvík Gottfried se sídlem U Tržnice 856, 27711 Neratovice, IČ: 74506650 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Bc. Ludvík Gottfried se sídlem U Tržnice 856, 27711 Neratovice, IČ: 74506650. Bc. Ludvík Gottfried je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující-spotřebitel. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikat ele

 2. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

2.3 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad “Zálohová faktura – daňový doklad”. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Záloha je požadována na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka, na zboží které se vyrábí na zakázku na přání zákazníka, nebo na objednávku. Jedná se převážně o zboží značek TFK, a dále na náhradní díly objednávané na přání zákazníka, které nejsou v běžné nabídce našeho eshopu. O nutnosti zálohy jste informováni písemně po provedení objednávky. Pokud dojde k zrušení objednávky ze strany zákazníka/objednatele, je záloha nevratná. Na toto zboží se dle Obč. zák. paragrafu 53, odstavce 8 nevztahuje 14 denní lhůta na vrácení.

Způsoby plateb:

Platba dobírkou při převzetí zboží - Nepřevzetím zásilky a jejím nezaplacením v případě dobírky se zákazník dopouští hrubého porušení svých povinností z kupní smlouvy. Pokud si zákazník nepřevezme na dobírku objednané zboží, prodávající má právo požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci a požadovat po kupujícím zaplacení skladného, které činí 50,--Kč za každý den a dále náklady na balné a dopravné, v částce od 100,--Kč do 500,--Kč dle zvoleného dopravce a ceny dopravy. 
CZK-Kč: platba bankovním převodem na účet u Air Bank a.s., PO BOX 625, 661 25 Brno 2, číslo účtu 1753604014/3030, IBAN: CZ65 3030 0000 0017 5360 4014
EURO: platba bankovním převodem na účet u Air Bank a.s., PO BOX 625, 661 25 Brno 2, číslo účtu 1753604030/3030, IBAN: CZ21 3030 0000 0017 5360 4030

on-line platba na účet Paypal: eplatby@tobikov.cz

on-line platba platební bránou pomocí platební karty

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.8. Platební podmínky pro zákazníky z EU mimo ČR

Zboží můžete zaplatit:

bankovním převodem v EUR – pokud zvolíte způsob platby bankovní převod nebude vám dobírka účtována.

Údaje pro zahraniční platbu z EU:

Platby EURO

číslo účtu: 1753604030/3030

IBAN: CZ21 3030 0000 0017 5360 4030

Platba do CZK – Kč

číslo účtu: 1753604014/3030

IBAN: CZ65 3030 0000 0017 5360 4014

SWIFT/BIC: AIRACZPP

Název účtu: Bc. Ludvík Gottfried

Název banky: Air Bank a.s., PO BOX 625, 661 25 Brno 2

Variabilní symbol: číslo objednávky

On-line pomocí platební brány platební společnosti Paypal.com na účet eplatby@tobikov.cz

Uvnitř vašeho balíčku naleznete vždy dodací list. Řádný daňový doklad (fakturu) pro vaši případnou reklamaci obdržíte do 7 dnů od připsání platby na náš účet elektronicky na Váš zadaný e-mail. Pokud jste se zaregistrovali, je součástí účtu přehled objednávek, jejich stavů a faktur.

Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé EU. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a platby. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky.

Pravidla pro vrácení peněz a zboží

V Tobikov.cz nabízíme lhůtu čtrnácti dnů ode dne doručení.

Během této doby se můžete podívat na položku a vyzkoušet ji jako by jste to udělali v obchodě. Jakmile začnete položku používat, lhůta na rozmyšlení skončila.

Doporučujeme zkontrolovat obsah zásilky ihned po jejím obdržení. Pokud je zboží poškozené nebo neúplné, dejte nám vědět kontaktováním zákaznické podpory. Pokud nejste spokojeni s výrobkem, je možné jej vrátit. To je také případ pro položky, které jsou v prodeji nebo ve výprodeji. Můžete jej vrátit v případě, že:

Položka je kompletní

Pokud je v originálním balení a v původním stavu.

Je třeba kontaktovat náš zákaznický servis do čtrnácti dnů, abyste nás informovali, že chcete vrátit celou nebo částečnou objednávku. Vrátíme vám celou částku za zakoupené zboží, kterou jste zaplatili do čtrnácti dnů poté, co obdržíme vrácenou položku. Bude ponížena o cenu nákladů za dopravné, balné a dobírku které jsou vyčísleny na faktuře, kterou jste obdrželi při dodání zboží a náklady za zpětnou zásilku, pokud bylo zboží zasláno zpět na náklady obchodu. Zboží je potřeba vrátit bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději do čtrnácti dnů. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí kupující.

Své přání vrátit svou objednávku nám můžete snadno oznámit přímo emailu na info@tobikov.cz. Pokud chcete své zboží vrátit, informujte nás do čtrnácti dnů dnů od jeho doručení.

Můžete nám to oznámit také telefonicky na čísle uvedeném na stránce kontakty.

Formulář pro vraceni zboží ke stažení

Po doručení Vám zašleme informace o vráceném zboží.

Plnou částku, kterou jste za zboží zaplatili, vám vrátíme do 14 dnů od data, kdy obdržíme vrácené zboží, které je nepoškozené. Pokud nese stopy užívání, či poškození bude vrácená částka ponížena o částku, která snížila používáním hodnotu vraceného zboží a náklady na opravu. Upozorňujeme, že pokud je to technicky možné, vrácení peněz bude provedeno na stejné konto, ze kterého byla zaplacena objednávka, a stejnou platební metodou.

Ochrana osobních údajů a mimosoudní vyrovnání

Vyplněním formulářů prostřednictvím těchto webových stránek (tobikov.cz) poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako provozovatelé si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.

Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek tobikov.cz jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací uživatele na semináře či další akce provozovatele, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním marketingovým účelům a ke zlepšení našich služeb, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat (info@tobikov.cz) a portál tobikov.cz údaje zlikviduje. Portál tobikov.cz se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

Ochrana osobních údajů

Vyplněním formulářů prostřednictvím těchto webových stránek (tobikov.cz) poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako provozovatelé si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.

Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek tobikov.cz jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací uživatele na semináře či další akce provozovatele, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním marketingovým účelům a ke zlepšení našich služeb, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat (info@tobikov.cz) a portál tobikov.cz údaje zlikviduje. Portál tobikov.cz se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

Ochrana osobních údajů

Vyplněním formulářů prostřednictvím těchto webových stránek (tobikov.cz) poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako provozovatelé si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.

Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek tobikov.cz jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací uživatele na semináře či další akce provozovatele, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním marketingovým účelům a ke zlepšení našich služeb, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat (info@tobikov.cz) a portál tobikov.cz údaje zlikviduje. Portál tobikov.cz se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.

Více o ochraně osobních údajů na stránce : Zásady ochrany osobních údajů -GDPR

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz